ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมฯ แผนผัง ดาวน์โหลด ถาม - ตอบ ติดต่อ สอบถาม
ไทย
Eng
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ
ยินดีต้อนรับสู่ ปี 2557 ความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะ
 
หน้าหลัก
ความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความหลากหลายของระบบนิเวศ
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ปัจจัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ที่คุกคามในประเทศไทย
พื้นที่สำคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่คุ้มครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 


ความหลากหลายทางชีวภาพของปู บริเวณชายฝั่ง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

       ปูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีรยางค์เป็นข้อปล้องและมีขา 10 ขา ที่ถือว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพที่สุดในกลุ่มเดคาโพดา (dacapoda) มีการประมาณว่า บนโลกน่าจะมีปูไม่ต่ำกว่า 12,500 ชนิด ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 5 ของสัตว์ทะเลในกลุ่มครัสเตเชีย (crustacean) ที่ถือว่าเป็นกลุ่มสัตว์ทะเลกลุ่มหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุด มนุษย์ได้นำความหลากหลายทางชีวภาพของปูมาใช้ประโยชน์หลากหลายด้านที่สำคัญที่สุดคือ อาหาร ประมง เพาะเลี้ยง และอุตสาหกรรม ปูเป็นสัตว์ที่สามารถดำรงชีวิตได้ในที่อยู่อาศัยทุกแห่งในท้องทะเล ไม่ว่าจะเป็นแนว ปะการัง เขตน้ำขึ้นน้ำลงที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหาดหิน หาดทราย ป่าชายเลน และแนวหญ้าทะเล ไปจนถึงทะเลลึกล้วนแต่สามารถพบปูได้

       ปูเป็นสัตว์น้ำที่คนไทยใช้เป็นอาหารมาเป็นเวลาช้านาน ในขณะที่ปูเพียงไม่กี่ชนิดที่ถูกนำมาใช้เป็นอาหารและใช้ในอุตสาหกรรมแช่แข็งและกระป๋องเพื่อการส่งออก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปูในวงศ์ (Family Portunity) ได้แก่ ปูม้า (Portunus pelagicus ) ปูทะเล (Scylla serata) และปูในวงศ์แกรบซิดี (Family Grapsidae) ได้แก่ปูแสม (Sesarma mederi, Sesarma vesicolor) ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงสนใจและรู้จักเฉพาะปูเหล่านี้ แท้จริงยังมีปูทะเลชนิดอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากที่น่าสนใจ

       อ่าวขนอม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ๆมีความหลากหลายของระบบนิเวศ และยังมีพื้นที่บางส่วนติดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ๆมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่ง การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความหลากหลายของชนิดปู รวมถึงความชุกชุม การแพร่กระจายบริเวณพื้นที่ชายฝั่งของอ่าวขนอม พร้อมทั้งระบบอนุกรมวิธานเนื่องจากการสำรวจปูในประเทศไทยยังมีน้อยและเพื่อเอื้อประโยชน์ในการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

      รายละเอียดเพิ่มเติม

      ที่มาของข้อมูล

        http://www.smcrrc.go.th/research_carb.html

 
อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ +66-7567-2620 แฟกซ์ +66-7567-2604