ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมฯ แผนผัง ดาวน์โหลด ถาม - ตอบ ติดต่อ สอบถาม
ไทย
Eng
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ
ยินดีต้อนรับสู่ ปี 2557 ความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะ
 
หน้าหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
 
เกี่ยวกับจังหวัด
 
ลักษณะภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิอากาศ
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
ประชากร
 
เศรษฐกิจ
 
การศาสนา
 

วัฒนธรรมประเพณี

 

สินค้าพื้นเมือง

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
เทศบาลนครศรีธรรมราช
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
 


ลักษณะภูมิประเทศ

       จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 780 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 9,942,502 ตร.กม หรือประมาณ 6,204,064 ไร่ มีพื้นที่มาก เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ หรือประมาณ ร้อยละ 1.98 ของ พื้นที่ทั้งประเทศ ที่ตั้งของตัวจังหวัด ตั้งอยู่ประมาณละติจูด 9 องศาเหนือและลองติจูด 100 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ               

ติดต่อกับ

จังหวัดสุราษฏร์ธานีและอ้าวบ้านดอน

ทิศใต้

ติดต่อกับ

อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ทิศตะวันออก 

ติดต่อกับ

อ่าวไทยเป็นชายฝังทะเล มีความยาวตั้งแต่ตอนเหนือ ของอําเภอขนอม ลงไปทางใต้ของ อําเภอหัวไทรประมาณ 225 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

จังหวัดสุราษฏร์ธานีและจังหวัดกระบี่

ลักษณะภูมิประเทศ
         ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างไปตามลักษณะ ของ เทือกเขานครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความยาวตามแนวยาวของคาบสมุทร เป็นผลให้ ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ

      1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง
         ได้แก่บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช มีอาณาเขตตั้งแต่ตอนเหนือของจังหวัดลงไป ถึงตอนใต้สุด บริเวณพื้นที่ของอําเภอที่อยู่ในเขตเทือกเขาตอนกลางได้แก่ อําเภอสิชล อําเภอขนอม อําเภอท่าศาลา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอลานสกา อําเภอพรหมคีรี อําเภอร่อนพิบูลย์ อําเภอชะอวด อําเภอจุฬาภรณ์ และอําเภอพระพรหม ในเขตเทือกเขานี้มีภูเขาสูงสุดในจังหวัด คือเขาหลวง ซึ่งสูงประมาณ 1,835 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

      2. บริเวณที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออก
         ได้แก่บริเวณตั้งแต่เทือกเขาตอนกลางไปทางตะวันออกถึงฝั่งทะเลอ่าว ไทย จําแนกได้ เป็น 2 ตอน คือ ตั้งแต่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชลงไปทางใต้ เป็นที่ราบ ที่มีความกว้างจาก บริเวณเทือกเขาตอนกลางไปถึงชายฝั่งทะเลระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร มีแม่น้ำลําคลอง ที่มีต้นน้ำเกิดจากบริเวณเทือกเขาตอนกลางไหลลงสู่อ่าวไทยหลายสาย นับเป็นที่ราบ ซึ่งมีค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด ลําน้ำสําคัญ ได้แก่ แม่น้ำปากพนัง และมี คลองสายเล็ก ในเขต อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชอีกหลายสาย เช่น คลองปากพญา และคลองท้ายวังเป็นต้น อีกบริเวณหนึ่ง คือตั้งแต่อําเภอท่าศาลาขึ้นไปทางทิศเหนือ เป็นบริเวณฝั่งแคบ ๆ ไม่เกิน 15 กิโลเมตร อําเภอที่อยู่ในเขตที่ราบด้านนี้คือ อําเภอขนอม อําเภอสิชล อําเภอท่าศาลา อําเภอ เมืองนครศรีธรรมราช อําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอหัวไทร และอําเภอชะอวด

      3. บริเวณที่ราบด้านตะวันตก
ได้แก่ บริเวณที่ราบระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาบรรทัด จึงมีลักษณะเป็นเนินเขาอยู่เป็นแห่ง ๆ อําเภอที่อยู่บริเวณที่ราบด้านนี้ คือ อําเภอพิปูน อําเภอทุ่งใหญ่ อําเภอฉวาง อําเภอนาบอน อําเภอบางขัน อําเภอถ้ำพรรณรา และอําเภอทุ่งสง ลําน้ำสําคัญ ได้แก่ ต้นน้ำของแม่น้ำตาปีไหลผ่าน อําเภอพิปูน อําเภอฉวาง และอําเภอทุ่งใหญ่ นอก จากนี้ยังมีลําน้ำที่เป็นต้นน้ำของแม้น้ำตรังอีกด้วย คือน้ำตกโยง และคลองวังหีบ ซึ่งไหลผ่าน อําเภอทุ่งสง ไปยังอําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และออกทะเลอันดามัน ที่อําเภอกันตัง

       ที่มาของข้อมูล
         http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/geography.php

 
อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ +66-7567-2620 แฟกซ์ +66-7567-2604