ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมฯ แผนผัง ดาวน์โหลด ถาม - ตอบ ติดต่อ สอบถาม
ไทย
Eng
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ
ยินดีต้อนรับสู่ ปี 2557 ความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะ
 
หน้าหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
 
เกี่ยวกับจังหวัด
 
ลักษณะภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิอากาศ
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
ประชากร
 
เศรษฐกิจ
 
การศาสนา
 

วัฒนธรรมประเพณี

 

สินค้าพื้นเมือง

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
เทศบาลนครศรีธรรมราช
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรดิน
        จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ 6.24 ล้านไร่ ดินมีลักษณะ แตกต่างกันไปตามเขตพื้นที่ ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินคละ ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่ เพาะปลูกไม้ ยืนต้น ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา โดยเฉพาะในเขตอําเภอฉวาง ทุ่งใหญ่ ทุ่งสง และ อําเภอท่าศาลรองลงมาเป็นพื้นที่ดินเหมาะแก่การทำนาทั่วไป ลักษณะของดิน มีความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติหลากหลาย จนมีทรัพยากรดินที่แตกต่างกัน
        ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น เป็นดินลาดชันเชิงซ้อนตามป่าเขาต้นน้ำ ประมาณหนึ่งในสามแล้ว อีกหนึ่งในสามเป็นสภาพต่าง ๆ ที่สามารถทําสวนได้ดี ดินเป็นกรด ดินทรายจัด และอีกเกือบหนึ่งในสามเป็นดินเหนียวทํานา คงมีเล็กน้อยเท่านั้นที่ไม่สามารถ ใช้สอยในเชิงการเกษตรได้ แต่ก็เป็นความหลากหลาย

ตารางแสดงลักษณะดินกับการใช้สอย

ที่

ลักษณะดิน

สัดส่วน

การใช้สอย

1.

 ดินลาดชันเชิงซ้อน

36.77

 ป่า, ต้นน้ำ

2.

 ดินเหนียว

28.41

 น้ำขังหน้าฝน, ทำนาดำ

3.

 ดินดี

25.19

 สวนต่าง ๆ

4.

 ดินปนทราย

3.15

 สวนยางพารา

5.

 ดินทรายจัด

2.15

 สวนมะพร้าว, ทุ่งหญ้า

6.

 ดินร่วนเหนียว

1.66

 ป่าละเมาะ, เลี้ยงสัตว์

7.

 ดินอินทรีย์

1.65

 ลุ่มต่ำ น้ำขัง ป่าพรุ

8.

 ดินเลนน้ำทะเลท่วมถึง

0.65

 ชายเลน ป่าชายเลน

ข้อมูลการใช้ดิน

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ทั้งหมด 6,214,064 ไร่
เนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร 3,062,459 ไร่
เนื้อที่ป่าไม้ 1,126,287.50 ไร่
พื้นที่ไม่จำแนก 2,015,317.50 ไร่

เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร แยกออกเป็น

พื้นที่อยู่อาศัย    87,542 ไร่
พื้นที่นา 1,039,694 ไร่
พื้นที่ปลูกพืชไร่ 13,801 ไร่
พื้นที่ไม้ผล และพื้นที่ไม้ยืนต้น 1,629,594 ไร่
พื้นที่สวนผักและไม้ดอก 17,912 ไร่
พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1,308 ไร่
พื้นที่รกร้างว่างเปล่า 272,608 ไร่
รวม 3,062,459 ไร่

หมายเหตุ 625 ไร่ เท่ากับเนื้อที่ 1 ตารางกิโลเมตร

ทรัพยากรป่าไม้
        ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
        1. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ป่าไม้ ทั้งสิ้น 1,867.35 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,166,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.88% ของพื้นที่จังหวัด
        2. พื้นที่ป่าชายเลน 277.89 ตารางกิโลเมตร หรือ 173,681.25 ไร่
        3. พื้นที่ป่าบก จำนวน 1,589.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 993,406.25 ไร่
        4. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 69 ป่า เนื้อที่ 1,924,654 ไร่
        5. อุทยานแห่งชาติ จำนวน 5 แห่ง เนื้อที่ 1,028,648 ไร่
             5.1 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เนื้อที่ 356,250 ไร่ ที่ตั้ง หมู่ 4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
             5.2 อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง เนื้อที่ 128,125 ไร่ ที่ตั้ง 258 หมู่ 7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช      
             5.3 อุทยานแห่งชาติเขานัน เนื้อที่ 256,148 ไร่ ที่ตั้ง หมู่ 8 ต.ตลิ่งชัน ต.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
             5.4 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด เนื้อที่ 90,625 ไร่ ที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช
             5.5 อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ เนื้อที่ 197,500 ไร่ ที่ตั้ง ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
        6. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
             6.1 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก เนื้อที่ 35,456 ไร่ ที่ตั้ง หมู่ 6 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
             6.2 หน่วยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าล่อล้อ เนื้อที่ 100,000 ไร่ ที่ตั้ง หมู่ 10 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ
             6.3 หน่วยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน เนื้อที่ 71,300 ไร่ ที่ตั้ง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
             6.4 สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช (เขาพลายดำ) ที่ตั้ง ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
        7. พื้นที่อนุญาตใช้ทำประโยชน์ จำนวน 172 ราย เนื้อที่ 68,236 ไร่
        8. พื้นที่ป่าชุมชน หมู่บ้านเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน ดังนี้
             8.1 ป่าชุมชนบ้านป่าพรุ ที่ตั้ง บ้านป่าพรุ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 3-0-80 ไร่
             8.2 ป่าชุมชนบ้านกาโห่ ที่ตั้ง บ้านกาโห่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 19-2-80 ไร่
             8.3 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว ที่ตั้ง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 12-3-20 ไร่
             8.4 ป่าชุมชนบ้านสาขา ที่ตั้ง บ้านสาขา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 10-3-51 ไร่
        9. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมด มีจำนวนเกษตรกร 340 ราย เนื้อที่ 2,813.75 ไร่


ทรัพยากรแร่ธาตุ

ตาราง แสดงทรัพยากรแร่ธาตุ

ที่

ชื่อแร่

สถานที่พบ

1

 ดีบุก

 อำเภอเมือง ร่อนพิบูลย์ ท่าศาลา สิชล และพิปูน

2

 วุลแฟรม

 อำเภอเมือง ร่อนพิบูลย์ ท่าศาลา สิชล ฉวาง และพิปูน

3

 โคโลไมต์

 อำเภอชะอวด ขนอม จุฬาภรณ์

4

 เฟลค์สปาร์

 อำเภอท่าศาลา สิชล กิ่งอำเภอนบพิตำ

5

 ยิปซั่ม

 อำเภอทุ่งใหญ่ ฉวาง และถ้ำพรรณรา

6

 หินปูน

 อำเภอทุ่งสง

7

 หินดาน

 อำเภอทุ่งสง

8

 บอลเคลย์

 อำเภอลานสกา สิชล ทุ่งใหญ่ และเฉลิมพระเกียรติ

9

 แบไรต์

 อำเภอท่าศาลา กิ่งอำเภอนบพิตำ

10

 ดินขาว

 อำเภอทุ่งใหญ่

11

 หินปูน

 อำเภอ ทุ่งสง ขนอม ทุ่งใหญ่ ถ้ำพรรณรา สิชล ท่าศาลา
ร่อนพิบูลย์ และกิ่งอำเภอนบพิตำ

     
      ที่มาของข้อมูล

        http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/natural1.php

 
อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ +66-7567-2620 แฟกซ์ +66-7567-2604